Descoperiti Regiunea Nord-Est

Misiunea noastra

ADR este un generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est. ADR elaboreaza si promoveaza strategii, atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si spiritului antreprenorial.

Surse de finantare

Viziteaza pagina web dedicata Regio in Regiunea Nord-Est!

.....................................................................
POS CCE in regiunea Nord-Est

Evenimente

> Autoritate de Management
> Organisme Intermediare
> Comitet de Monitorizare

 

Autoritatea de Management

Autoritatea de Management (AM) este Ministerul Fondurilor Europene.
 
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (AM POS CCE) 2007-2013 are responsabilitatea coordonarii POS CCE, program co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Atributii principale ale AM POS CCE:

 • Contribuie la elaborarea si modificarea Cadrului Strategic National de Referinta, raspunde pentru utilizarea eficienta si transparenta a fondurilor finantate din POS CCE si pentru indeplinirea atributiilor delegate Organismelor Intermediare;
 • Asigura corelarea operatiunilor din POS CCE cu cele din alte programe finantate din instrumente structurale;
 • Elaboreaza si modifica Documentul Cadru de Implementare a POS CCE, potrivit prioritatilor si obiectivelor stabilite prin Programul Operational;
 • Elaboreaza si actualizeaza Manualul de proceduri interne, ghidurile, instructiunile obligatorii si documentele necesare managementului si implementarii POS CCE;
 • Stabileste procedurile si criteriile de eligibilitate, evaluare si selectie a proiectelor, le transmite spre aprobare Comitetului de Monitorizare si avizeaza lista proiectelor selectate pe fiecare operatiune;
 • Urmareste si dezvolta sistemul de parteneriate in procesul de programare si in etapele de implementare a POS CCE 2007-2013;
 • Asigura constituirea, organizarea si secretariatul Comitetului de Monitorizare pentru POS CCE;
 • Monitorizeaza implementarea programului operational si prezinta Comitetului de Monitorizare progresul in atingerea tintelor stabilite pentru fiecare axa prioritara;
 • Stabileste calendarul activitatilor si lanseaza la nivel national/regional cererile deschise de proiecte pentru fiecare Axa prioritara/Domeniu major de interventie POS CCE;
 • Elaboreaza rapoarte de evaluare, rapoarte anuale si raportul final de implementare a POS CCE;
 • Intocmeste si incheie contracte de finantare cu beneficiarii proiectelor aprobate in cadrul Operatiunilor Sprijin ale Axei prioritare 1 POS CCE, verifica si autorizeaza plata prefinantarii, asigura recuperarea acesteia, verifica cererile de rambursare;
 • Exercita controlul asupra utilizarii fondurilor comunitare si/sau a fondurilor de cofinantare aferente, avand dreptul de a initia misiuni de control operativ, finalizate printr-un proces-verbal de control cu titlu executoriu, in conditiile legii;
 • Asigura corelarea dintre strategiile si planurile de dezvoltare regionala, in scopul cresterea competitivitatii economice in urmatoarea perioada de programare, 2014-2020;
 • Coordoneaza grupul de lucru format din reprezentanti AM POS CCE- ADR/ OI POS CCE pentru elaborarea documentelor strategice privind cresterea competitivitatii economice in plan regional pentru perioada 2014-2020;
 • Ia decizia finala privind aprobarea cererilor de finantare si o transmite Organismului Intermediar POS CCE;
 • Verifica, avizeaza si semneaza contractele de finantare intocmite de OI POS CCE;
 • Face verificari prin sondaj ale proiectelor finantate prin POS CCE.

AM POS CCE a semnat cu ADR Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru POS CCE la nivelul Regiunii Nord-Est, un Acord Cadru prin care sunt stabilite sistemul de gestionare a POS CCE, atributiile delegate OI POS CCE de catre AM POS CCE, precum si drepturile si obligatiile partilor care decurg din aceasta delegare.

Contact AM POS CCE - Ministerul Fondurilor Europene:
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucure┼čti
Tel: 0372 614 408 Fax: 0372 838 502
E-mail: proiecte_poscce@minind.ro
Website: www.fonduri-ue.ro/poscce/